Privacy en kwaliteitsborging en klachtenregeling

Klachtenregeling

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? Wij gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met één van ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar wij zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op. Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen. Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.


Meldcode Huiselijk geweld

Wij zijn verplicht om de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken als daar aanleiding voor is.

Privacy Beleid Persoonsgegevens

Iedere psycholoog/orthopedagoog is verplicht een dossier en administratie bij te houden. Hierin leggen we een aantal gegevens vast, zoals onder meer naam, adres, geboortedatum, huisarts, medicijngebruik, vragenlijsten en verwijsbrieven. Ook de gegevens over het verloop van de behandeling en afgenomen diagnostische testen worden hierin bewaard.

AVG

Gewoonbijzonder hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Gewoonbijzonder verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • psychologisch onderzoek en behandeling, op de cliënt afgestemd
 • administratie
 • boekhouding, via een factuur voor niet vergoede zorg.

Verstrekking aan derden
De psycholoog heeft  geheimhoudingsplicht tegenover derden. Wel kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hier toestemming voor geeft.
De psycholoog mag alleen in noodsituaties de geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Dit is dan wettelijk verplicht en toegestaan.
Als u door uw huisarts bent verwezen, kan uw huisarts vragen om in grote lijnen op de hoogte gesteld te worden van de diagnostiek, de behandeling en eventuele adviezen. Dit gebeurt in overleg en wordt bij aanmelding besproken.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. In geval van scheiding en gedeeld gezag moeten beide ouders toestemming geven.

Bewaartermijn WBGO
Op uw dossier is de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst) van toepassing. Dossiers moeten volgens deze wet 20 jaar bewaard worden, worden daarna vernietigd.

Beveiliging
De praktijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens  te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens
Niemand anders dan u zelf mag uw dossier inzien. Anderen mogen uw dossier alleen inzien, als u schriftelijk toestemming geeft. U kunt deze toestemming later ook weer blokkeren. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u hebben.

 • Inzage U heeft recht om de gegevens in te zien, die over u of uw kind worden bijgehouden, tijdens of na afronding van de behandeling of het onderzoek. Er zijn hierbij wel beperkingen.
  Ouders mogen het dossier van hun kinderen, jonger dan twaalf jaar, inzien. Tussen twaalf en zestien jaar kunnen zowel ouders als kind inzage krijgen; een kind kan wel bezwaar maken tegen inzage. Vanaf zestien jaar heeft cliënt een zelfstandig recht op inzage.
  Het dossier is eigendom van Gewoonbijzonder, u kunt het dossier dus niet meenemen. U kunt wel een kopie krijgen van het dossier of van gedeelten van het dossier. De psycholoog kan u in dit geval wel een vergoeding vragen voor de kosten.
 • Rectificatie Als er volgens u gegevens zijn, die niet juist zijn, of verouderd of onvolledig, dan kunt u vragen aan de psycholoog om deze gegevens te verbeteren. Deze vraag moet u schriftelijk doen en uw psycholoog is verplicht binnen twee maanden te reageren. Als uw psycholoog geen gegevens wil verbeteren, dan is zij verplicht aan te geven waarom. U kunt ook gegevens aanvullen, uw psycholoog is verplicht deze gegevens aan het dossier toe te voegen.
 • Verwijdering U kunt ook vragen bepaalde gegevens of alle behandelgegevens te verwijderen. In het laatste geval blijft dan in uw dossier alleen de schriftelijke verklaring over het verwijderen van de behandelgegevens achter.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact op!